HIO3 Lewis Yapısı, Özellikleri: Bilmeniz Gereken 19 Gerçek


Bu makalede, "hio3 lewis yapısı" lewis yapısı, formal yük hesabı, çözünürlük, asitlik vb. gibi farklı gerçekler kısaca tartışılmaktadır.

Hio3iyodik asit olarak bilinen, moleküler ağırlığı 175.91 g/mol olan beyaz ve suda çözünür bir bileşiktir. Tüm halojenler arasında en kararlı okso asitlerden biridir. İyot, HIO5'te +3 oksidasyon durumundadır. İyodik asit, tuzun iyot içeriğini arttırmak için sodyum potasyum iyodat sentezinde kullanılır.

HIO'nun aşağıdaki tartışmasına odaklanalım3.

HIO nasıl çizilir3 lewis yapısı?

Lewis elektron nokta yapısı olarak da bilinen Lewis yapısı, atomlar arasındaki bağın yanı sıra moleküldeki yalnız çiftleri veya bağlanmayan elektronları gösterir.

 1. Değerlik elektronlarının belirlenmesi: Hidrojen, iyot, oksijen, ilgili değerlik kabuğunda bir, yedi ve altı elektrona sahiptir.
 2. Bağ elektronlarını bulma:  İyot, iki oksijen atomuna iki çift bağla ve bir hidroksil grubuna tek bir bağla bağlanır. Bu nedenle, iyotun beş değerlik elektronu ve oksijenin her birinin iki elektronu bağ oluşumunda rol oynar.
 3. Bağlanmayan elektronların belirlenmesi:  İyotun iki değerlik elektronu ve oksijenin her birinin dört değerlik elektronu bağ oluşumuna katılmaz. Bağlanmayan elektron çiftleri olarak kalırlar.
hio3 lewis yapısı
Hio3 Lewis Yapısı

Hio3 Lewis Yapı Şekli

Merkezi atomun hibridizasyonu, bağ çiftleri ve yalnız çiftleri içeren herhangi bir itme yokluğunda moleküler şekli veya geometriyi belirlemek için kullanılan ana terimdir. Bu itici faktörlerin moleküler şekil üzerinde büyük etkisi vardır.

Yukarıdaki itme için, HIO3 geometrik yapısından sapmıştır. HIO'da3iyot ve oksijen atomu arasında toplam iki çift bağ ve bir tek bağ bulunur. iyot sp3 HIO'da hibritleştirilmiş3 molekül. Herhangi bir sp3 hibritleştirilmiş atomun geometrisi tetrahedral olmalıdır, ancak yalnız çiftin varlığından dolayı, HIO3'ün gerçek yapısı üçgen piramidaldir.

HIO'nun şekli3.
Resim Kredi: Çabuk keçi.

Hio3 Lewis Yapısı Resmi Yükü

Resmi yük, tüm bağ elektronları eşit olarak paylaşılıyorsa, o atomda bulunan herhangi bir atomun yüküdür. Resmi yükü hesaplamak için bir formül tanıtıldı.

 • Resmi yük = Toplam değerlik elektron sayısı – bağlı olmayan elektron sayısı – (bağ oluşumunda yer alan elektron sayısı/2)
 • Resmi iyot yükü = 7 – 2 – (10/2) = 0
 • Oksijen atomunun her birinin resmi yükü = 6 – 4 – (4/2) = 0
 • Hidrojen atomunun resmi yükü = 1 – 0 – (2/2) = 0

Hio3 Lewis Yapısı Açısı

Lewis yapı açısı, hibridizasyon merkez atomuna bağlı olan bağ açısını belirtir. HIO'da3, merkezi atom iyot sp'dir3 melezleştirilmiş. Bir sp'nin ideal geometrisi3 hibridize atom tetrahedraldir.

İyotun, bağlanmayan elektron çiftleri olarak kalan iki değerlik elektronu vardır. HIO'nun gerçek geometrisi3 hibridizasyonuna göre tetrahedraldir. Ancak tetrahedronun dördüncü tepe noktası, herhangi bir atom yerine yalnız bir çift ile değiştirilir. Böylece molekülün şekli üçgen piramidal olur ve bağ açısı 120 olacak0.

Hio3 Lewis Yapısı Sekizli Kuralı

Octet kuralı, herhangi bir atomun periyodik tabloya göre en yakın soy gazın elektron konfigürasyonuna benzemesi gereken elektron konfigürasyonuna ulaşması gerektiğini belirtir.

HIO'da oktet kuralı ihlal ediliyor3 çünkü iyodin en dış kabuğunda zaten yedi elektron vardır. İyot, üç oksijen atomu (iki oksijen atomu ve bir hidroksil grubu) ile bağ kurduktan sonra değerlik kabuğunda beş elektron daha kazanır. Ancak iyotun en yakın soy gazı, elektron konfigürasyonu 5s olan Xenon'dur.2 5p6. Bu nedenle, değerlik kabuğu elektronlarının sayısı, Xenon değerlik kabuğu elektronlarıyla eşleşmez.

Oksijen atomlarında oktet kuralı sağlanır. Oksijen zaten altı en dış kabuk elektronuna sahiptir ve iki bağ oluşturduktan sonra sekiz elektronu paylaşır ve en yakın soy gaz (Neon) elektron konfigürasyonuyla (2s) eşleşir.2 2p6).

Hidrojen oktet kuralına değil, duplete uyar. Bir elektronu vardır ve bağ oluşumundan sonra değerlik kabuğunda Helyum'un (1s) elektron konfigürasyonuna uyan başka bir elektron kazanır.2).

Hio3 Lewis Yapısı Yalnız Çiftler

Yalnız çiftler genellikle diğer atomlarla bağ oluşumuna katılmazlar. Herhangi bir molekülün yapısının belirlenmesinde önemli bir role sahiptirler çünkü yapıyı etkileyen farklı itmelerde görev alırlar.

 • Bağlanmamış elektron = Toplam değerlik elektron sayısı – bağlı elektronların sayısı.
 • Oksijen atomunun her birinin bağlanmayan elektronu = 6 – 2 = 4 veya 2 yalnız çift.
 • İyotun bağlanmayan elektronu = 7 – 5 = 2 veya 1 çift yalnız elektron.
 • Hidrojenin bağ yapmayan elektronu = 1 – 1 = 0

Hio3 değerlik elektronları

Herhangi bir atom, kendi kabuğunda elektronlarla çevrilidir. Bunların arasında değerlik elektronları çekirdeğe en gevşek şekilde bağlanan (çekirdekten daha büyük mesafe nedeniyle) ve iç kabuk elektronları ile karşılaştırıldığında en reaktif olan en dıştaki kabuk elektronlarıdır, çünkü iç kabuk elektronları çekim kuvveti nedeniyle çekirdeğe sıkıca bağlıdır. .

İyotun 5s ve 5p elektronlarında (5s) yedi elektron vardır.2 5p5). Oksijenin her biri 2s ve 2p yörüngelerinde (2s) altı elektrona sahiptir.2 2p4). Hidrojenin bir elektronu vardır (1s1) ve onun tek değerlik elektronlarıdır.

Bu nedenle, HIO3'teki toplam değerlik elektronları = [1+7+ (3×6)] = 26.

Hio3 Çözünürlük

 Hio3 beyaz, suda çözünür bir bileşiktir. Suda çözünür. HIO'nun çözünürlüğü3 suda 269 g/100 ml, bu da suda yüksek oranda çözünür olduğunu gösterir. Sulu çözeltisi doğada asidiktir.

HIO3 güçlü asit?

Evet, HIO3 güçlü bir asittir. HIO'daki iyot3 elektronegatif bir atomdur. Böylece OH bağı polar hale gelir ve hidrojen iyonu HIO'dan kolayca elimine edilebilir.3. H ortadan kaldırıldıktan sonra+ konjuge baz IO iyonu3-oluşan konjugasyon yoluyla stabilizasyon alıyor.

Bu nedenle hidrojen iyonu HIO'dan kolayca elimine edilebilir.3. Yukarıdaki açıklamadan, HIO'nun olduğu sonucuna varılmıştır.3 güçlü bir asittir.

HIO3 oksitleyici ajan?

Evet, HIO3 güçlü bir oksitleyici ajandır. Moleküler iyot oluşturmak için HI'yı oksitleyebilir. Bu oksitleyici ajan, yan ürün HI'yı yok etmek için alkanın iyodinasyon reaksiyonunda kullanılır.

CH3CH3 + I CH3CH3I + HI (ışık varlığında).

Hi, alkil iyodidi tekrar alkana dönüştüren ve istenen reaksiyonu engelleyen çok güçlü bir indirgeyici ajandır. Böylece, HIO3 HI'yi moleküler iyodine oksitlemek için kullanılır (I2) reaksiyon ortamından uzaklaştırmak için.

HIO3 iyonik mi yoksa moleküler mi?

Hio3 iyonik bir bileşiktir. İyot, HIO'da +5 oksidasyon durumundadır3. İki zıt iyona ayrılabilir H+ ve GÇ3-.

Hio3= H+ + GÇ3-.

HIO3 HBrO'dan daha güçlü3?

Hayır, HBrO3 HIO'dan daha güçlü asittir3. Bunun arkasındaki neden, Br'nin I. Br'den daha büyük elektronegatifliği, Br-O bağlı elektron çiftini iyottan daha kendisine doğru çeker. Bağlı elektron çiftlerinin merkez atoma daha fazla kayması için, OH bağı HBrO'da daha polar hale gelir.3 HIO'dan daha3.

Böylece H+ iyonu HBrO'dan kolayca elimine edilebilir3 HIO ile ilgili olarak3. Asitlik, H'nin ortadan kaldırılmasına bağlı olduğundan+ , HBrO3 HIO'dan daha güçlü asitlik gösterir3.

HIO3 ikili veya oksiasit?

İkili asitler, hidrojenin HCl, HI, HBr vb. Gibi metalik olmayan ikinci bir atomla birleştiği asitlerdir ve oksiasit, oksijen atomunun bulunduğu ve en az bir hidrojen atomunun oksijene ayrışabilen oksijenle bağlandığı asit olarak tanımlanır. H+ katyon ve oksijen içeren bir anyon.

Yukarıdaki tanımdan, HIO3'ün bir oksiasit olduğu açıktır (iyot oksiasit), çünkü oksijen içerir ve H'ye ayrışabilir+ ve GÇ3-. İyodik asit olarak bilinir.

HIO3 amfoterik?

Amfoterik, hem asit hem de baz olarak hareket edebilen bileşikler olarak tanımlanır. HIO3 amfoterik bir bileşik değildir. Güçlü bir asittir.

HIO3 veya HIO2 daha güçlü bir asit?

Hio3 HIO'dan daha güçlü asittir2 çünkü HIO3 HIO'dan daha fazla oksijen içerir2. H'den sonra+ eliminasyon, oluşan konjuge asit rezonans etkisi ile stabilize edilir. HIO'da3, GÇ3-konjuge baz oluşur ve IO2- HIO için oluşturuldu2. HIO'nun eşlenik tabanı3 HIO'nun eşlenik tabanından daha büyük ölçüde stabilize edilir3 HIO'da daha fazla atom üzerinde elektron yoğunluğunun delokalizasyonu nedeniyle3 (üç oksijen atomu ve bir iyot atomu) HIO2'ye göre (iki oksijen ve bir iyot atomu).

Sonuç

HIO ile ilgili yukarıdaki makaleden3HIO olduğu sonucuna varılabilir.3 sp'li bir iyonik asittir.3 hibridizasyon ve trigonal düzlemsel yapı. Güçlü bir oksitleyici ajandır ve analitik kimya için çok önemli bir reaktif olan sodyum potasyum iyodat sentezi için tuz endüstrisinde kullanılır.

Aditi Roy

Merhaba, ben Aditi Ray, bu platformda bir kimya KOBİ'siyim. Kalküta Üniversitesi Kimya bölümünden mezun oldum ve İnorganik Kimya uzmanlığı ile Techno India Üniversitesinden mezuniyet sonrası mezun oldum. Lambdageeks ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum ve konuyu basit bir şekilde anlatmak istiyorum. LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/aditi-ray-a7a946202 üzerinden bağlanalım

Son Yazılar