29 KOH Lewis Yapısı ve Özellikleri Üzerine Gerçekler: Neden ve Nasıl?


Potasyum hidroksit veya kostik potas inorganik bir kısımdır. Molar kütlesi 56.11 g/mol'dür. KOH Lewis yapısını ve tüm gerçekleri ayrıntılı olarak özetleyelim.

KOH, basit alkali metal hidroksit güçlü bazdır. Çoğunlukla pelet veya pul halinde görünen beyaz renkli katıdır. Potasyum hidroksit güçlü bir bazdır, bu nedenle termal olarak yüksek düzeyde kararlıdır. KOH higroskopik yapısı nedeniyle havadaki nemi emer.

KOH, NaOH ile karşılaştırıldığında elektriği daha verimli iletir. Bu nedenle elektrolit görevi görür. KOH'nin şeklini, hibridizasyonunu, bağ açısını ve daha birçok özelliğini tartışalım.

KOH Lewis yapısı nasıl çizilir?

Lewis yapısı, moleküldeki moleküller arası bağı belirler. Lewis yapısını aşağıdaki gibi çizmeye çalışalım.

Değerlik elektron sayısı

KOH molekülü toplam sekiz değerlik elektronu içerir. Bunların dışında oksijenin 6 değerlik elektronu vardır. potasyum ve hidrojenin her biri 1 elektrona sahiptir.

KOH'de bağ oluşumu

 Potasyumun elektron verebilen ve hidroksitin elektron alabilen bir alkali metal olduğunu biliyoruz. Bu nedenle potasyum, hidroksit iyonları ile iyonik bir bağ oluşturur.

KOH'nin Lewis yapısı

KOH potasyum Lewis yapısını oluştururken 1 pozitif yüke sahiptir. Oksijen ve hidrojen elektronlarını paylaşır ve oktetlerini tamamlar.

koh lewis yapısı
KOH'nin Lewis yapısı

KOH Lewis yapısı rezonansı

Rezonans, molekülde bulunan çift bağ etrafındaki elektronların yer değiştirmesini temsil eder. Aşağıda KOH'deki rezonansı görelim.

KOH rezonansa girmez. Çünkü pozitif ve negatif yüklü iyonların oluşturduğu iyonik bir bileşiktir. Delokalizasyon için içlerinde herhangi bir çift bağ yoktur.

KOH Lewis yapısı şekli

Herhangi bir molekülün şekli VSEPR teorisine göre belirlenebilir. KOH'nin şeklini bulalım.

KOH'nin Lewis yapı şekli doğrusaldır. Çünkü sp'ye maruz kalıyor3 hibridizasyon. 1 s ve 3 p hibrit orbitalleri olan moleküller sp3 hibridizasyonu gösterir. KOH molekülü 1s ve 3p orbitaline sahiptir ve hepsi birleşerek 4 hibritlenmiş orbital oluşturur. Burada her üç atom da yıldız ışığı hattına yerleştirilmiştir.

KOH Lewis yapısı resmi yük

Herhangi bir molekülün formal yükleri, bağ elektronlarının, bağ yapmayan elektronların ve değerlik elektronlarının sayısı ile hesaplanabilir. Resmi ücreti bulalım.

KOH molekülündeki resmi yük = Değerlik elektronlarının sayısı (V) – Bağ yapmayan elektronların sayısı (N) – Bağlanan elektronların sayısı B/2

  • KOH molekülündeki resmi K yükü = 1-0-1 = 0
  • KOH molekülündeki O resmi yükleri = 6- 3- 3 = 0
  • KOH molekülündeki resmi H yükleri = 1-0-1 = 0
  • Bu nedenle, KOH molekülünde Potasyum, oksijen ve hidrojen atomu sıfır formal yüke sahiptir.

KOH Lewis yapı açısı

Lewis yapı açısı, molekülde bulunan atomların yaptığı açıdır. KOH molekülünün açı formunu bulalım.

KOH molekülünün Lewis yapı açısı 180 o. Çünkü bu molekül lineer geometri gösterir. Tüm atomlar düz bir çizgiye yerleştirilmiştir, dolayısıyla doğrusal bir açı oluştururlar.

KOH Lewis yapısı sekizli kuralı

Octet kuralına göre, herhangi bir atomun bağ oluşumu sırasında değerlik kabuğunda 8 elektron bulunur. KOH'nin oktet kuralına uyup uymadığını belirleyelim.

KOH Lewis yapısı, sekizli kuralını yerine getirmek için 8 değerlik elektronu gerektirir. Potasyum atomunun 1 değerlik elektronu, oksijenin 6 değerlik elektronu ve hidrojen atomunun 1 değerlik elektronu vardır. Bu nedenle oksijen, oktetini tamamlamak için 2 elektrona ihtiyaç duyar.

Potasyum, bir oksijen atomuna ve hidrojene bir değerlik elektronu verir. Ayrıca bir değerlik elektronunu bir oksijen atomuyla paylaşır. Potasyum 1 elektron vererek oktetini tamamlar. Ayrıca oksijeni 2 elektron kabul ederek oktetini tamamlar. Ve hidrojen, dupletini tamamlamak için 1 elektronu paylaşır ve kararlı hale gelir.

KOH Lewis yapısı yalnız çiftler

Yalnız elektron çifti, atomlar arasında herhangi bir bağ oluşturmaz. KOH molekülündeki yalnız çiftleri bulalım.

KOH Lewis yapısının üç yalnız çifti vardır. Oksijen atomunda bulunan ve bağ oluşumuna katılmayan.

KOH değerlik elektronları

Değerlik elektronları, molekülde bulunan atomların en dış yörüngesinde bulunur. Bunlar daha reaktiftir ve bağlar oluşturur. Değerlik elektronlarını tartışalım.

KOH Lewis yapısı toplam 8 değerlik elektronuna sahiptir. Bunlardan potasyumun 1 değerlik elektronu, oksijenin 6 değerlik elektronu ve hidrojenin 1 değerlik elektronu vardır. Bu nedenle, KOH'nin toplam 1+6+1 = 8 değerlik elektronu vardır.

KOH hibridizasyonu

Hibridizasyon, atomların atomik orbitallerinin karıştırılmasının bir hibrit orbital oluşturduğu süreçtir. KOH'nin hibridizasyonunu belirleyelim.

KOH Lewis yapısı herhangi bir hibridizasyona uğramaz. Çünkü iyonik bir bileşiktir. Yani atomik orbitallerin karışması ve kararlı hibrit orbitalin oluşumu yoktur. Sadece kovalent bileşikte meydana gelen orbitallerin karıştırılmasıdır. Ve İyonik bileşik hibridizasyona uğramaz.

KOH asit mi baz mı?

Herhangi bir molekülün asitliği ve bazlığı, H+ iyonlarının kabulüne ve verilmesine bağlıdır. KOH'nin bazik mi yoksa asidik mi olduğunu tartışalım.  

KOH temeldir. Bazik yapı ayrıca çözeltinin pH'ı ölçülerek belirlenir. Bu nedenle, KOH çözeltisinin pH'ı bu nedenle 10 ila 13'tür. doğada temeldir. KOH, H+ iyonlarını başkalarına bağışlar ve hidroksit iyonları oluşturur.

KOH Neden Temeldir?

KOH, sulu bir çözelti içinde çözüldüğünde baziktir. K+ ve OH- iyonları olan iyonlara ayrışır. Molekül diğer atoma bir proton bağışlar, o zaman o dönen atom doğada baziktir. Hangi elektron çifti başka bir bileşiğe bağışlayabilir. pH 10-13 gösterir.

KOH bir elektrolit midir?

Elektrolit suda çözündüğünde katyonlara ve anyonlara ayrışan bir maddedir. Hangisi elektriği iletir. KOH'nin bir elektrolit olup olmadığını görelim.

KOH elektrolit görevi görür. Sulu çözeltide suda çözündüğünde iyonlarına ayrıştığı için K+ katyonuna ve OH-anyonuna ayrışır. Bu iyonlar elektrik taşır. Ayrıca sulu bir KOH çözeltisi elektriği iletir.

KOH güçlü bir elektrolit midir?

Güçlü bir elektrolit, iyonlara tamamen ayrışan bir çözünen veya çözeltidir. Hangi iyonların yardımıyla elektriği taşır.

KOH, güçlü iyonlara ayrışması nedeniyle güçlü bir elektrolittir. Sulu çözeltisinden elektriği aktaran. Bu K+ ve OH- iyonlarının iletkenliği de yüksektir.. Üstelik iyonların ayrışması, aralarındaki çekim daha fazla olacaktır. .

KOH bir tuz mu?

Tuz, katyon ve anyonların tepkimesiyle oluşan bir maddedir. Öyleyse KOH'nin tuz olup olmadığını öğrenelim.

KOH tuz görevi görür. Çünkü K+ katyonu OH – anyonu ile reaksiyona girdiğinde KOH tuzu oluşur. Tuz, katyon ve anyonun tepkimesiyle oluşan nötr bir maddedir.

KOH suda çözünür mü?

Neredeyse tüm tuzlar suda tamamen çözülür ve katyon ve anyonlara ayrışır. KOH'nin sudaki çözünürlüğünü bulalım.

KOH suda çözünür. Suda çözündüğünde K+ ve OH- iyonlarına ayrışır. İyonik bir tuz olduğu için suda çözündüğünde molekülde bulunan bağı kolayca kırar. Ve iyonlara ayrışır.

Daha fazla hidrasyon entalpisine sahip olduğu için tüm tuzlar suda tamamen çözünmez. Bu nedenle molekülde bulunan bağları kırmak için daha fazla enerji gerektirir. Bu nedenle kolayca iyonlara dönüştürülemez.

KOH higroskopik midir?

Higroskopik, molekülün yakın çevreden suyu emme veya emme eğiliminde olduğu anlamına gelir. KOH'nin higroskopik olup olmadığını tartışalım.

KOH oldukça higroskopiktir. Çünkü normal oda sıcaklığında ortamdan su emebilir.

KOH neden ve nasıl higroskopiktir?

KOH higroskopiktir. Su molekülünü ortamdan emer ve iyonlara ayrışmaya başlar. Bu nedenle hava ile temas ettiğinde ortamda bulunan nem ile reaksiyona girer ve su molekülleri KOH üzerinde adsorbe olur. Bu nedenle, genellikle KOH'nin çevre ile temas etmesinden kaçının.

KOH sulu mu?

Deliquescent, bir katının hava ile temas ettiğinde sıvıya dönüşme yeteneği anlamına gelir. KOH'nin sıvı olup olmadığını görelim.

KOH sıvıdır çünkü katıdır ve sıvıya dönüşebilir. Bu dönüşüm, molekülün buhar basıncı, havadaki suyun kısmi basıncından daha az olduğunda meydana gelir. KOH'nin buhar basıncı, havadaki suyun kısmi basıncından daha azdır.

KOH katı mı yoksa sulu mu?

Katı, sabit bir hacim ve şekle sahip sıkı bir şekilde paketlenmiş bir yapıdır. Bir katı suda çözündüğünde ve daha sonra OH- iyonuna ayrıldığında sulu bir çözelti oluşur.

KOH, sabit hacim ve şekle sahip katı haldedir. Ancak suda çözündüğünde OH- iyonlarına veya K+ iyonlarına ayrışır. Bu nedenle KOH, hem katı hem de sulu bir çözelti gibi davranır.

KOH iyonik mi yoksa kovalent mi?

İyonik maddeler suda çözündüklerinde katyon ve anyonlara ayrışır. Kovalent bileşik güçlü bir moleküller arası bağ içerirken. KOH'nin doğasını görelim.

KOH iyonik bileşiktir. Çünkü katyon ve anyonlara ayrışır. KOH'deki atomlar güçlü bir moleküller arası bağa sahip olamazlar. KOH suda çözündüğünde sulu çözeltisini oluşturur. K+ katyonu ve OH- anyonlarına ayrışır.

KOH aşındırıcı mı?

Aşındırıcı maddeler, diğer maddeleri geri döndürülemez şekilde etkileyen maddelerdir. Hangi kimyasal reaksiyonu etkileyebilir. KOH'nin aşındırıcı olup olmadığını öğrenelim.

KOH son derece aşındırıcı doğada. Kimyasal bir reaksiyonda diğer maddeleri geri dönüşümsüz olarak etkiler. Genel olarak korozyon terimi, kimyasalların canlı dokularla teması sonucu oluşan etkiyi ifade eder.

KOH iletken midir?

İletken maddeler ısı ve elektrik taşıma özelliğine sahiptir. Bu maddeler sulu bir çözelti içindeyken. KOH'nin iletkenliğini bulalım.

 KOH doğada iletkendir. Çünkü sulu bir çözeltide KOH, OH- anyonlarına ve K+ katyonuna ayrışır. Her iki iyon da elektrik taşıma özelliğine sahiptir.

KOH ekzotermik mi yoksa endotermik mi?

Ekzotermik reaksiyonda, maddeler ısı şeklinde enerji açığa çıkardı. Endotermik reaksiyonlar enerji emerken. KOH'nin doğasını tartışalım.

KOH doğada ekzotermiktir. Potasyum su ile reaksiyona girdiğinde bu reaksiyonda KOH oluşturur, ısı şeklinde enerji verir. Potasyumun ekzotermik doğası gereği enerji açığa çıkarır. KOH ısıyı ememez. 

KOH nükleofil midir?

Nükleofil elektron verme yeteneğine sahiptir ve kendi üzerinde negatif bir yüke sahiptir. KOH'nin nükleofil olup olmadığını belirleyelim.

KOH nükleofil olarak adlandırılır OH- iyonlarına ayrıştığında bu hidroksit iyonu, elektrofile elektron bağışlama eğilimindedir. Bu nedenle, kendi üzerinde negatif yüklü bir nükleofil görevi görür.

KOH monoprotik diprotik mi yoksa triprotik mi?

Tam iyonizasyonda sadece bir OH- iyonu oluştuğunda buna monoprotik bazlar denir. İki ise, diprotiktir. Üç ise triprotik. KOH hakkında bilgi edinelim.

KOH monoprotik bir bazdır. Sulu KOH çözeltisi, One OH – iyonu ve K+ iyonuna ayrışır. Sadece bir OH- iyonu oluşturur..

KOH, NaOH'den daha mı baziktir?

Temel doğanın elektron çiftleri ve polarize edilebilirliği verme eğilimi vardır. Kimin daha temel KOH veya NaOH olduğunu tartışalım.

KOH, NaOH'den daha baziktir. Büyük atomlar ve yüksek polarize edilebilirlik nedeniyle KOH elektron çiftini kolayca bağışlar. Küçük boyutlu NaOH nedeniyle iyonlaşma biraz zaman alır. KOH, K'ye ayrışır+ ve OH - iyonları.

KOH nötr müdür?

Herhangi bir maddenin ne asidik ne de bazik olmadığı durumlarda nötr olduğu söylenir, bunun anlamı pH'ı 7'dir. KOH'nin doğasını bize bildirin.

KOH nötr değil, doğası gereği baziktir. Çünkü bir hidrojen iyonunu kabul etme veya elektron çifti verme kapasitesine sahiptir. 10-13 aralığında pH gösterdiği için doğası gereği oldukça baziktir.

KOH oksitleyici madde midir?

Oksitleyici maddeler elektron kabul eden maddelerdir. Bu ajanlar en az bir elektronu başka bir maddeden uzaklaştırır. KOH'nin doğasını belirleyelim.

KOH, elektronları kabul edemediği için oksitleyici bir ajan değildir. Sadece iyonlarına ayrışır. Yani iyonik bir bileşiktir.

KOH organik mi yoksa inorganik mi?

Organik bileşikler O, H ve karbondan oluşur. İnorganik bileşik çoğunlukla karbon içermez. KOH'nin organik mi yoksa inorganik mi olduğunu öğrenelim.

KOH, doğada inorganik, çoğunlukla beyaz katıdır. Karbon içermez ayrıca CH bağı da yoktur..

KOH polar mı yoksa polar olmayan mı?

Polar çözücü kısmi pozitif ve negatif yüklere sahiptir. Polar olmayan solventin herhangi bir ücreti yoktur. KOH'nin polar mı yoksa polar olmayan mı olduğunu görelim.

KOH doğada polardır. Kısmi pozitif ve negatif yüklü olan K+ ve OH – iyonlarına ayrıştığı için .

KOH bir reaktif midir?

Reaktifler, kimyasal reaksiyonu başlatabilen karışım veya çözeltilerdir. KOH'nin bir reaktif olup olmadığını öğrenelim.

KOH, dehidrohalojenasyon reaksiyonunda kullanılan bir reaktif olarak hareket eder. Bu reaksiyonda KOH, reaktif olarak hareket ederek hidroksit iyonunu halojen ile değiştirerek kimyasal reaksiyonu başlatır.

Sonuç

Yukarıdaki yazıda KOH ile ilgili önemli gerçekleri tartıştık. Bu gerçeklerden bazıları Lewis yapısıdır. Doğrusal geometri ve 3 ile sp180 hibridizasyonunu gösterir0 bağ açısı, sıfır formal yük, KOH'nin doğası, KOH durumu vb. ile 8 değerlik elektronuna sahiptir.

Darşana Fendarkar

Merhaba....Ben Darshana Fendarkar, Doktoramı tamamladım. Nagpur Üniversitesi'nden. Uzmanlık alanım Anorganik Kimya. Earthcare Pvt'de Kimyager olarak bir deneyimim var. Ltd. Ayrıca öğretmenlik konusunda 2 yıllık tecrübem var. Şu anda Lambdageek ile Konu Uzmanı olarak çalışıyorum. LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/dr-darshana-fendarkar-00380540 üzerinden bağlanalım

Son Yazılar