NaNO3 Lewis Yapısı ve Özellikleri: 15 Tam Gerçek


Soda nitrat, kübik nitrat, sodyum nitratın diğer isimlerinden bazılarıdır. NaNO3'e ve onun tüm gerçeklerine bakalım.

NaNO3 veya sodyum nitrat sodyum ve metal olmayan bir metal tarafından yapılan kristal bir katıdır. Molekül kütlesi 84.99 g/mol'dür ve kaynama noktası 380'dir.0C ve erime noktası 3080C. Gübre, cam, çömlek emayeleri ve gıda koruyucuları yapımında kullanılır.

Aşağıdaki bölümlerde NaNO3 hakkında lewis yapısı, değerlik elektronları, çözünürlük ve benzeri gibi daha fazlasını görelim.

NaNO3 Lewis Yapısı Nasıl Çizilir?

Bir molekülün şeklini görselleştirmenin en basit yolu, onun Lewis yapısıdır. Şimdi çizim için prosedürleri inceleyelim. Lewis yapısı NaNO3'ün.

Toplam değerlik elektronlarını sayma

Bu aşamada moleküldeki toplam değerlik elektron sayısı hesaplanmalıdır. Azotun beş, oksijenin altı ve sodyumun bir elektronu vardır. Yani toplamda 5+1+6×3=24 elektron.

Bir iskelet yapısı çizme

Ana atom, bu sistemdeki en az elektronegatif element olan nitrojendir. Bir nitrojen atomunun etrafına üç oksijen atomu yazın. Her biri ile özel bağlantılar kurun.

Elektronların dağıtılması

Bağlandıktan sonra kalan elektron sayısı 16'dır. Bu elektronları tüm atomlar arasında dağıtmak için oktet kuralını izleyin. Azot hariç, her atomun değerliliği artık karşılanmıştır.

Atomlar arasında bağ oluşumu

Azot hariç tüm atomlar tatmin edici değerlere sahip olduğundan. Azotun değerliliğini sağlamak için oksijenden biri elektron çiftini bağışlar. Sonuç olarak, azot ve oksijen bir çift bağ oluşturur. NaNO3'ün tüm Lewis yapısı, nitrat anyonu ile sodyum katyon birleştirme kuvvetleri tarafından oluşturulur.

nano3 lewis yapısı
NaNO3'ün Lewis Yapısı

NaNO3 Lewis Yapısı Rezonansı

Rezonans, bir moleküldeki elektronların delokalizasyonudur. NaNO3'ün rezonansa sahip olup olmadığını kontrol edelim.

NaNO3 lewis Yapısı iki tip rezonans yapısı ile rezonansa sahiptir. varlığı nitrat iyon rezonansa neden olur. NaNO3, oksijen atomu ile nitrat iyonu arasındaki rezonans sayesinde ekstra bir yapı kazanır. NaNO3'ün Lewis yapısı, onun rezonans yapısıdır.

NaNO3'te Rezonans

NaNO3 Lewis Yapısı Shape

Molekülün formu, atomlarının en kararlı olan yerini ortaya çıkarır. NaNO3'ün formunu inceleyelim.

NaNO3 Lewis yapısının şekli üçgen düzlemsel bir forma sahiptir. Bu yapıdaki üç oksijen atomu, bir eşkenar üçgenin köşelerinde ortadaki azot atomuna bağlanır. Burada her atom tek bir düzlemde bulunur. NaNO3'ün kristal yapısı eşkenar dörtgen ve üçgen şeklindedir.

NaNO3 Lewis Yapısı Resmi Yük

Bir molekülün en iyi Lewis yapısı, formal yüklü atomun sıfıra eşit olduğu düşünülerek seçilir. NaNO3'ün resmi yükünü araştıralım.

NaNO3'ün resmi yükü Lewis yapısı tüm atomlar için sıfır değildir. Burada üç oksijen molekülü, bir nitrojen molekülü ve sodyum bulunur. Tüm atomların sıfır formal yükü olmamasına rağmen NaNO3 kararlıdır.

Resmi yük bulma denklemi

  • Resmi yük= değerlik elektronları – yalnız elektron çifti – Bağ sayısı
  • İki oksijen atomunun resmi yükü = 6-4-2=0
  • Oksijenin formal yükü azot ile tekli bağ yaptı=6-1-6=-1
  • Azotun resmi yükü= 5-4=1
  • Sodyumun resmi yükü = 1-0-1 = 0

NaNO3 Lewis Yapısı Açısı

Bir moleküldeki atomların yaptığı açı, bağ açısı olarak bilinir. NaNO3'ün bağ açısının Lewis yapısını inceleyelim.

The bağ açısı NaNO3 Lewis yapısı 120 olduğu0. NaNO3'ün tüm atomları, eşkenar üçgenin köşeleri aracılığıyla çekirdek metale bağlanır ve ona üçgen düzlemsel bir form verir. NaNO3'teki hibridizasyon, molekülün üçgen düzlemsel şeklini de onaylar.

NaNO3 Lewis Yapısı Sekizli Kuralı

Periyodik tablonun ana grup elemanları öncelikle oktet kuralına bağlıdır. NaNO3'ün oktet kuralına uyup uymadığını inceleyelim.

NaNO3 oktet kuralına uyar. Sodyum, oktetini tamamlamak için elektronlarından birini alır. Azot, oksijenle tekli bağlar yaptıktan sonra değerlik kabuğunda sadece altı elektrona sahiptir. Daha sonra oksijen moleküllerinden biri elektron çiftini bağışlar. Sekiz elektron, oksijenin tüm değerlik kabuğunu oluşturur.

NaNO3 Lewis Yapısı Yalnız Çiftler

Bağ oluşumu yalnız bir elektron çifti içermez. NaNO3'ün Lewis yapısındaki yalnız çiftlere bakalım.

NaNO3'ün Lewis yapısı toplamda yedi yalnız çifte sahiptir. Her yalnız çift bir oksijen atomuna bağlıdır. Bir oksijen atomunun üçüne kıyasla, iki oksijen atomunun her birinin iki yalnız çifti vardır. Bu nedenle, 7 yalnız çift veya toplam 14 elektron vardır.

NaNO3 Değerlik Elektronları

En dış kabukta görünen elektronlar değerlik elektronlarıdır. NaNO3'ün Lewis yapısındaki değerlik elektronlarını sayalım.

NaNO3 Lewis yapısı 24 değerlik elektronuna sahiptir. Sodyum bir, nitrojen beş ve oksijen altı. Toplam 1+5+6×3=24 elektron.

NaNO3 Hibridizasyonu

Hibridizasyon, atomik orbitallerin üst üste binmesi işlemidir. NaNO3 Lewis yapısındaki hibridizasyon hakkında daha fazlasını görelim.

 NaNO3'ün Lewis yapısı Sp'ye uyar2 melezleme. Gerçekte, sp2 hibridizasyonunu nitrat iyonu takip eder. Merkezi nitrojen üzerinde bir sp2 hibriti gelişmiştir. Azotun s ve p orbitallerinden ikisi oksijeninkilerle örtüştüğünde üç tekli bağ oluşur.

Daha sonra, bir pi bağı oluşturmak için oksijenden birindeki hibritleşmemiş orbital, nitrojen ile yanlamasına örtüşür.

NaNO3 Katı mıdır?

Maddenin belirli bir hacmi ve şekli olan durumuna katı denir. NaNO3'ün katı olup olmadığını kontrol edelim.

NaNO3, doğada kristal olan beyaz renkli katı bir maddedir. NaNO3'te tüm parçacıklar sıkı ve düzenli bir şekilde bağlanır ve boşluk bırakmaz.

NaNO3 Neden ve Nasıl Katıdır?

NaNO3 katıdır çünkü NaNO3 oluşumunda pozitif sodyum katyonu ve negatif nitrat anyonu etkileri arasındaki çekim. İyonik bağ nedeniyle birbirleri arasında güçlü bir bağa sahip olduklarından, yüksek erime ve kaynama noktalarına sahiptirler. Katı kadar katıdırlar.

NaNO3 Suda Çözünür mü?

Alınan çözünen katı, sıvı veya gaz olabilir ancak çözücü daima katı veya sıvı olmalıdır. Bize NaNO3'ün çözünürlüğü hakkında bilgi verin.

NaNO3 suda çözünür. Nitrik asit ve sodyum hidroksit oluşturmak için suda kolayca çözünür. Sıcaklık ne kadar çözünür olduğunu etkiler. Sıcaklık arttıkça suda kolaylıkla çözünür. Piridinde zor çözünür, ancak asetonda değildir.

NaNO3 Suda Neden ve Nasıl Çözünür?

NaNO3 polar olduğu için suda çözünür. İyonik bileşik NaNO3, sodyum katyonu ve nitrat anyonu etkileşime girdiğinde oluşturulur. Su da aynı şekilde polar bir bileşiktir. Su ve NaNO3'ün aynı doğası nedeniyle, tek tip bir çözelti oluşturmak için kolayca çözülürler.

NaNO3 Moleküler Bir Bileşik midir?

Yüksüz atomlar arasında elektronların paylaşılmasıyla moleküler veya kovalent bileşikler oluşturulur. NaNO3'ün moleküler olup olmadığına bakalım.

NaNO3 moleküler bir madde değildir. Burada nitrat ve sodyum iyonları yüklü olduğundan iyoniktirler.

NaNO3 Neden ve Nasıl Moleküler Değildir?

NaNO3 moleküler değildir çünkü NaNO3'te nitrat iyonu negatif bir yüke sahipken sodyum iyonu pozitif bir yüke sahiptir. Buna göre, iyonik bileşiklerin yaptığı gibi zıt yükler birbirine çekilir.

NaNO3 Asit mi Baz mı?

Bir çözeltinin asitliği ve bazlığı çeşitli kavramlar kullanılarak açıklanabilir. NaNO3'ün asit mi yoksa baz mı olduğunu kontrol edelim.

NaNO3 asit veya baz değildir. Nötralizasyon reaksiyonu sonucunda asidik ve bazik bir yapıya sahip olmadığı oluşturulur.

NaNO3 Neden ve Nasıl Asit veya Baz Değildir?

NaNO3 asit veya baz değildir, çünkü sodyum hidroksit nitrik asit ile birleştiğinde oluşur. Güçlü bir baz ve güçlü asit arasındaki reaksiyonun bir sonucudur. Yani bir tuzdur.

NaNO3 bir Elektrolit midir?

Elektrolitler, suda eritildiğinde veya çözündüğünde elektriği aktarabilen güçlü bazlar, güçlü asitler veya tuzlar olabilir. NaNO3'ün bir elektrolit olup olmadığını kontrol edelim.

NaNO3 bir elektrolittir. NaNO3 suda tamamen iyonize olduğu için doğada güçlü bir elektrolit olarak bulunur.

NaNO3 Neden ve Nasıl Elektrolittir?

NaNO3 bir elektrolittir çünkü suda ayrışır ve bu nedenle elektriği kolayca iletir. NaOH ve HNO3'ten oluştuğu için güçlü bir elektrolittir.

NaNO3 Tuz mudur?

Bir asit ve bir baz, nötr bir malzeme olan tuzu üretmek için reaksiyona girer. NaNO3'ün tuz olup olmadığını öğrenelim.

NaNO3 bir tuzdur. NaOH ve HNO3 arasındaki nötralizasyon reaksiyonu sonucu oluşur. NaOH gibi güçlü bir baz ve HNO3 gibi güçlü bir asit karıştığında bir tuz ve su oluşur. Bu ikisi birleştiğinde bazın hidroksil iyonu asidin protonuyla birleşerek NaNO3 ve suyu oluşturur.

NaNO3 Polar mı, Polar mı?

Polar moleküller doğada her zaman iyoniktir. NaNO3'ün polar olup olmadığını görelim.

NaNO3 polar bir bileşiktir. İyonik bir bileşik olduğu için içlerinde polar özellikler gösterir. Tüm iyonik bileşiklerin doğası polardır.

NaNO3 neden ve nasıl polardır?

NaNO3 polardır çünkü suda sodyum ve nitrat iyonlarına ayrışır. Bu durumdaki atomlar çok farklı elektronegatiflik değerlerine sahiptir. Bu nedenle polar bir moleküldür. Ek olarak, atomlar simetrik bir şekilde yönlendirilmezler.

Sonuç

NaNO3, doğada sıvı halde bulunan kimyasal bir maddedir. Nitrat iyonlarını iyi miktarlarda sağlar. Suya ek olarak amonyak ve hidrazinde çözünür ve çeşitli alanlarda kullanılır.

Aparna Geliştirici

Merhaba... Ben Aparna Dev, kimya kavramlarını iyi anlayan bir kimya mezunuyum. Yüksek lisans tezinin bir parçası olarak elektrokatalizörlerin geliştirilmesinde deneyime sahip Kerala Minerals and Metals Limited Kollam'da çalışıyorum. LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/aparna-dev-76a8751b9 üzerinden bağlanalım

Son Yazılar